Soňky habarlar

Arhiw

"PREMIUM" gözellik salony we "TAU" fitness kluby

0
18958
Salgysy:
Туркменистан, г.Ашхабад, ул. Гарашсызлык 30-А, ТЦ "Энар"
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 48-15-69, (+993 12) 48-15-79.
Pocta:
premium@aktam.biz
Soňky täzelenme:

"PREMIUM" gözellik salony elmydama täzelenýär we döwrebaplaşýar. Gözellik pudagynda dünýä ülňülerine we ylmy üstünliklere eýerip, iň soňky ösüşleri amalyýetde ulanylýar.

Olar üçin iň möhüm zat müşderileridir. Elmydama olaryň zerurlyklaryny göz öňünde tutulyp, olaryň esasysy hyzmatlaryň bahasy, hili we olara sarp edilen wagt.

"PREMIUM" müşderileri amatly bahadan mynasyp önüm alýandyklaryny bilýärler. Olara bilen içerki ýa-da status üçin däl-de, iň ýokary hilli hyzmatlar we hünärmenleriň zehini üçin pul tölenilýär.

"TAU" Fitness kluby bedeniňiziň ähli zerurlyklaryny alada edýär. Hünärmen işgärlerimiz sport zalynda gündelik maşk bilen kömek etmäge taýýardyr. Fitnes klubynda sagdyn bolmak üçin köp sanly ýollary bar. Okuwyňyzyň netijesi klubyň esasy işidir. Goşmaça hyzmatlar kluby has lezzetli we türgenleşikleriň has täsirli bolmagyna kömek eder!

Pyýada ýörelgeleri, çapyksuwar tälimçiler, basgançak, ähli agramly müşderiler üçin maşklar.

Içerki şahsy tälimçiler siziň hyzmatyňyzda!

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler