Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda «Näzli dildarym» atly sahna eseri görkeziler

0
12791
Salgysy:
г. Ашгабат, Арчабиль шаелы 46
Telefon belgiňiz:
48-11-49
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 25-nji iýunynda sagat 19:00-da Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry Sizi «Näzli dildarym» (Toýdan öňki tomaşa) atly sahna eserini görmäge çagyrýar.

Türkmen halkyny däp-dessursyz, milli ýol-ýörelgesiz, gülküsiz, söýgüsiz göz öňüne getirmek mümkin däl. Şonuň üçinem Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gylyçmyrat Kakabaýewiň bu sahna eseriniň esasy many-mazmun özeni türkmençilige ýugrulandyr. Bagta barýan menzillere ýaltalygyň, görüpligiň üsti bilen däl-de halal zähmet, açyk ýüreklilik, ýagşy niýet arkaly ýetip boljaklygy barada aýdylýan sözler, nygtalýan çuňňur manyly pikirler spektaklyň terbiýeçilik ähmiýetini hasda artdyrýar. Durmuş söýgüden başlanýar. Dünýä söýgüden başlanýar. Uzak ýyllardan bäri goňşuçylykda oturan Gyraw aga bilen Jarçynyň perzentleriniň birek-birege köňül bermekleri sebäpli garyndaşlyga uzaýan ömür pursatlary, tolgundyryjy başdan geçirmeleri, soňky bölümde ýüze çykýan gapma-garşylykda ýaşuly gahrymanlaryň tapýan dogry çözgütleri çeperçilik, şahyranalyk, wäşilik bilen beýan edilýär.

 

Biletleri onlaýn satyn alyp bilersiňiz.

Telefon: 48-11-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler