Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň gutardyş synplarynda jemgyýeti öwreniş dersi boýunça synagyň soragnamalary - 2020ý.

0
14937

«Mugallymlar gazeti» gazetinde Türkmenistanyň umumy orta bilim berýän mekdepleriniň gutardyş synplarynda jemgyýeti öwreniş dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary çap edildi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Milli bilim instituty tarapyndan taýýarlanan şol sanawy «Turkmenportal» hem okyjylary bilen paýlaşýar:

 

1-nji soragnama

 1. Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasaty.
 2. Jemgyýetiň hukuk medeniýeti.

2-nji soragnama

 1. Türkmenistanyň ykdysady syýasaty.
 2. Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmekde döwletiň goldawy.

3-nji soragnama

 1. Adamyň iş hereketleri we onuň görnüşleri.
 2. Ekologik aň we ekologik medeniýet.

4-nji soragnama

 1. Jemgyýeti öwreniş dersi we ony öwrenmegiň ähmiýeti.
 2. Ykdysadyýet we ykdysady iş.

5-nji soragnama

 1. Jemgyýetiň ahlak gymmatlyklary.
 2. Türkmenistanda ýaşlaryň hukuklary we borçlary.

6-njy soragnama

 1. Jemgyýetiň sosial düzümi düşünjesi.
 2. Bazar gatnaşyklary we onuň ykdysadyýete täsiri.

7-nji soragnama

 1. Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň nusgasy.
 2.  Maşgala we onuň esasy wezipeleri.

8-nji soragnama

 1. Türkmen milletini häsiýetlendirýän esasy gymmatlyklar.
 2. Türkmenistanyň syýasy ulgamy.

9-njy soragnama

 1. Adamyň dünýä we özüne akyl ýetirişi.
 2. Ykdysady sistemalar we olaryň aýratynlyklary.

10-njy soragnama

 1. Hukuk bozulmalary we ýuridiki jogapkärçilik.
 2. Döwletiň ykdysady syýasaty.

11-nji soragnama

 1. Ylym we tehnika.
 2. Türkmenistanda adamyň we raýatyň konstitusion hukuklary, azatlyklary we borçlary.

12-nji soragnama

 1. “Paýhas çeşmesi” kitabynda ruhy-ahlak gymmatlyklary barada.
 2. Döwlet we onuň esasy alamatlary.

13-nji soragnama

 1. Ylmy akyl ýetiriş dünýäniň esasy ylmy şekili.
 2. Syýasat we onuň wezipeleri.

14-nji soragnama

 1. Jemgyýetçilik progresi we regresi.
 2. Önümçiligiň aýrylmaz bölegi alyş-çalyş.

15-nji soragnama

 1. Ykdysady bäsdeşlik we onuň görnüşleri.
 2. Ykdysady medeniýet we onuň adam durmuşyna täsiri.

16-njy soragnama

 1. Ylmy akyl ýetirişiň usullary.
 2. Salgytlar we olaryň görnüşi.

17-nji soragnama

 1. Döwlet býujeti düşünjesi.
 2. Türkmenistanda raýat jemgyýetiniň kemala gelmegi.

18-nji soragnama

 1. Adamyň barlygy we onuň görnüşleri.
 2. Türkmenistan halkara ykdysady gatnaşyklar ulgamynda.

19-njy soragnama

 1. Jemgyýetleriň taryhy görnüşleri.
 2. Pul we onuň wezipeleri.

20-nji soragnama

 1. Jemgyýetçilik durmuşynyň esasy gurşawlary.
 2. Telekeçilik işi we oňa döwlet tarapyndan berilýän goldaw.

21-nji soragnama

 1. Öndüriji güýçler we önümçilik gatnaşyklary.
 2. Türkmen maşgalasynyň mukaddeslikleri we gymmatlyklary.

22-nji soragnama

 1. Duýgulaýyn akyl ýetiriş.
 2. Döwleti dolandyrmagyň görnüşleri.

23-nji soragnama

 1. Sungat we onuň adamyň durmuşyndaky orny.
 2. Ykdysadyýetiň subýektleri: öý hojalyklary, kärhanalar, döwlet.

24-nji soragnama

 1. Türkmen halkynyň paýhasy.
 2. Telekeçilik we onuň ösdürilmeginiň ähmiýeti.

25-nji soragnama

 1. Türkmenistanyň hukuk ulgamy.
 2. Türkmenistanyň alyp barýan daşary syýasaty.

26-njy soragnama

 1. Rasional akyl ýetiriş.
 2. Sosial üpjünçilik we kömek.

27-nji soragnama

 1. Ýaşlaryň jemgyýetçilik guramalarynyň işine gatnaşmagy.
 2. Türkmenistanyň demografik syýasaty.

28-nji soragnama

 1. Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň aýratynlyklary.
 2. Türkmenistan halkara gatnaşyklar ulgamynda.

29-njy soragnama

 1. Türkmenistanyň tebigaty we daşky gurşawy goramak syýasaty.
 2. Türkmenistanyň ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy.

30-njy soragnama

 1. Demografik üýtgemeleriň jemgyýetçilik durmuşyna täsiri.
 2. Türkmenistanda hukuk döwletiniň we raýat jemgyýetiniň ösüşi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler