Soňky habarlar

Arhiw

29-31-nji awgusty aralygynda Aşgabatda «Türkmengurluşyk — 2019» atly halkara sergi we maslahat geçiriler

0
52075
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
44-47-26, 44-47-56
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi 2019-njy ýylyň 29 — 31-nji awgusty aralygynda «Türkmengurluşyk — 2019» atly halkara sergini we «Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi» atly maslahaty geçirýär.
Guramaçylyk topary Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.
Serginiň iş wagtlary:
29-njy awgustda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
30-njy awgustda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
31-nji awgustda sagat 10:00-dan 15:00-a çenli. 
Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-47-26, 44-47-56.
Guramaçylyk topary.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler