Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi üçin barlaghana reaktiwlerini hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

0
23299
Salgysy:
Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
Telefon belgiňiz:
40-04-78, 40-04-79
Soňky täzelenme:

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.
Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.
Bäsleşik resminamalarynyň toplumyny 2018-nji ýylyň 17-nji awgustyna, sagat 18.00-a çenli alyp bolar.
Bäsleşik teklipli bukjalar 2018-nji ýylyň 31-nji awgustyna, sagat 18.00-a çenli aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär:
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.
Habarlaşmak üçin telefonlary: 40-04-78, 40-04-79.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler