Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň ýöriteleşdirilen XIV sergisi geçiriler

0
7457
Salgysy:
Торгово-промышленный палата Турк­менистана по адресу: г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
39-88-81/82/83/84/85/86
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2018-nji ýylyň 1 — 3-nji marty aralygynda Eýran Yslam Respublikasynyň XIV ýöriteleşdirilen sergisini geçirýär

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

1-nji martda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

2-nji martda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

3-nji martda sagat 10.00-dan 15.00-a çenli;

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-81-(82)-(83)-(84)-(85)-(86).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler