Arhiw

Hytaý Halk Respublikasynda öndürilýän harytlaryň köpugurly sergisi geçiriler

0
11246
Salgysy:
Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasy
Telefon belgiňiz:
39-88-87-(86)-(85)-(38), 39-89-49.
Soňky täzelenme:

Guraýjy tarap Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

4-nji iýulda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

5-nji iýulda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

6-njy iýulda sagat 10:00-dan 15:00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-87-(86)-(85)-(38), 39-89-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler