Soňky habarlar

Arhiw

PÝGG ilata sürçek babatynda duýdurdy

15:0613.12.2020
0
15535
PÝGG ilata sürçek babatynda duýdurdy

Şu gün Türkmenistanyň ýaşaýjylary Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugyndan SMS habarnamasyny aldylar. Onda şeýle diýilýär:

 «Hormatly adamlar! Gyş paslynda howanyň sowamagy bilen ýollarda döreýän sürçek zerarly pyýadalar üçin niýetlenen ýerlerde hereket etmegiňizi ýatladýarys! PÝGG».

10-njy dekabrdan bäri Aşgabatda we ýurduň sebitlerinde gar ýagýandygyny ýatladýarys. Howa bolsa -5 gradusa çenli sowaýar. Bu ýagdaý ýollarda sürçegiň emele gelmegine getirýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň