MUGALLYM BOLUŇ!

0
4467
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
ebilimebilim@gmail.com
Mugallym boluň!!!
Üýtgemegiň we hasam ösmegiň wagty geldi.

E-bilim platforma, ýurdumyzda ilinji açylan online okuw platformasydyr. Biziň maksadymyz dünýäniň islendik künjegindäki, islendik şahsa okuw kurslaryny döretmäge, paýlaşmaga we bu okuw kurslaryny diňleýjilere ýetirmek üçin ähli müňkinçilikleri döredip bermekli.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler