Zarýad çemşesi — kola

Şeýle bir zady göz öňüne getiriň! Ine, siz ýolda. Köp ulananyňyz sebäpli, telefonynyň zarýady tamamlanýar. Soň bolsa gündelik durmuşymyzyň eýýäm aýrylmaz parçasyna öwrülen jübi telefonymyzy zarýadlandyrmagyň gamyny iýip başlaýarys. Şol mahal haýsydyr bir ýerden elektrik toguny ýa-da zarýad beriji akkumulýatory tapmagyň deregine, telefonyňyzyň ýörite ýerine kola guýýarsyňyz we telefon ýene-de zarýadlanýar. «Bolup biljek zat däl» diýýärsiňizmi? Ýok, bolup biljek eken.

search from {922} old or {0} automobiles

-
-
-
sosial setlerde bizi sypdyrmaň!