Arhiw

Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň önümleriniň sergi-ýarmarkasy

0
8239
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 104-nji jaýy, sergi köşgi
Telefon belgiňiz:
39-88-81, 39-88-38.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2015-nji ýylyň 11—13-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň önümleriniň sergi-ýarmarkasyny geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

11-nji dekabrda sagat 10.00-dan 20.00-a çenli;

12-nji dekabrda sagat 10.00-dan 20.00-a çenli;

13-nji dekabrda sagat 10.00-dan 17.00-a çenli.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler