Soňky habarlar

Arhiw

“Aşgabat” tennis kluby çagalaryň we ýetginjekleriň arasynda tennis boýunça ýaryş geçirer

0
17387
Salgysy:
г.Ашгабат ул.Московская 45 за ТЦ "Пайтагт"
Telefon belgiňiz:
(+99312) 20-80-10
Soňky täzelenme:

“Aşgabat” tennis kluby isleg bildirýänleriň ählisini Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda, ýagny şu ýylyň 22—25-nji oktýabry aralygynda uly tennis boýunça geçiriljek ýaryşa çagyrýar.

Ýaryşa gatnaşýanlar birnäçe ýaş derejesine (18 we ondan kiçi, 15 we ondan kiçi, 10 we ondan kiçi) bölünerler.

Ýaryşa gatnaşýanlary hasaba almak 21-nji oktýabra çenli dowam eder. Agzalyk töleginiň möçberi — 20 manat

Guramaçylar ähli meseleler boýunça şu telefona jaň etmegi haýyş edýärler: 20-80-10.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler