Soňky habarlar

Arhiw

Ashgabat Santehnik

0
416
Eýesi:
Artem Master
Telefon belgiňiz:
+99363446628
Pocta:
dgruzaperevozkitm@gmail.com
Soňky täzelenme:
Biziň kompaniýamyza ýüz tutup, siz öz wagtyňyzy, nerwlerini we pullaryny hazmyt edersiniz! Teklip edilýän hyzmatlaryň sanawy: Santehniki işler. Suw üpjünçiligi, ýylamagyň we radiatorlaryň borujlaryny kompleks çalşyrmak. Unitazlary üýtgetmek, onuň düzeldilmegi. Ýumurtgalaryň çalşyrylmagy, onuň dikeldilmegi. Aralaşdyryjylaryň çalşyrylmagy, onuň düzeltilmegi. Wanna çalşyrmak. Suw ölçegleriniň we suw arassalanýan filtrleriň ýerleşdirilmegi. Sutarlaşdyryjynyň ýerleşdirilmegi, birikdirilmegi. Zerurlyklary ýatyrmak we agyrlardan goramak. Ýumurtgalary, aýgyzlary, raflary, sowat saklaýjylaryny we ş.m. Jakuzy guramak. Suw isitijileriň ýerleşdirilmegi, birikdirilmegi. Duş gelýän kabineleriň, jakuzalaryň birikdirilmegi. Elektrotexniki işler. Elektrik geçirijiniň kompleks çalşyrylmagy. Elektrik hasaplaýjylaryň, avtomatlaryň, rozetkalaryň, aýyrgylaryň, paýlawçylaryň ýerleşdirilmegi. Bary, ýagdaýy, lýustry, ýaragly ýaryşy we ş.m. Ýaşaýyş tehnikalarynyň birikdirilmegi: ýaşaýyş maşynlary, bulaşyk ýaýyş maşynlary, bişiriji paneller, düýpli şkaflar, aýratynlyklary, elektrik sutarlary. Jaýlary kiçi onarmak Çagyryş we buýruk

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler