Soňky habarlar

Arhiw

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edildi

0
6307
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy
Telefon belgiňiz:
39-46-32, 39-46-38, 39-46-39.
Web adres:
e.fineconomic.gov.tm
Soňky täzelenme:

1. LOT ¹ 45.
«Aşgabatýylylyk» trestiniň ýylylyk ulgamlarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

Bäsleşik 2023-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, harytlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz.

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy — Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

Telefon belgileri: 39-46-32, 39-46-38, 39-46-39.

Maglumatlar e.fineconomic.gov.tm internet sahypasynda hem ýerleşdirildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler