Soňky habarlar

Arhiw

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edildi

0
5629
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Telefon belgiňiz:
39-46-32, 39-46-38, 39-46-39.
Web adres:
e.fineconomic.gov.tm
Soňky täzelenme:

1. LOT ¹ 65.
Kiberhowpsuzlygyň talaplaryna laýyklykda, institutyň işini sanly ulgama geçirmek we maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek, şeýle hem internet toruny kämilleşdirmek boýunça degişli enjamlary gurnamak.
Buýrujy: Türkmenistanyň Hazar deňzi instituty.

2. LOT ¹ 66.
Institutyň işini sanly ulgama geçirmek hem-de maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça gerekli enjamlary we ygtyýarnamaly programmalary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Hazar deňzi instituty.

3. LOT ¹ 88.
Ministrligiň birliklerindäki sowadyjy ulgamlar üçin serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

4. LOT ¹ 121.
Ministrligiň binalarydyr desgalarynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

5. LOT ¹ 202.
Lebap welaýat kazyýetiniň edara binasynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

6. LOT ¹ 206.
Ýokary kazyýetiň edara binasynyň bug gazanlary, sowadyjy hem-de howalandyryjy ulgamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

7. LOT ¹ 207.
Milli atly sport merkezinde, Mary we Daşoguz welaýat döwlet athanalarynda saklanylýan tohum atlar üçin ýorunja bedesini hem-de arpa satyn almak.
Satyn alyjy: “Türkmen atlary” döwlet birleşigi.

8. LOT ¹ 229.
Gullugyň Mary welaýatynyň çäginde täze gurulýan binalar toplumynyň agyz suw üpjünçiligi üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

9. LOT ¹ 235.
Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Jemagat hojalygy müdirliklerinde zir-zibil üçin demir gutulary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

10. LOT ¹ 251.
Daşoguz şäheriniň Nurmuhammet Andalyp şaýolunyň gündogar tarapyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daşky inžener ulgamlaryny gurmak hem-de ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

11. LOT ¹ 253.
Daşoguz welaýatynyň çäginde hereket howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen ýol belgilerini satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

12. LOT ¹ 266.
Ministrligiň merkezi edara binasynyň sowadyjy ulgamynyň hatardan çykan çillerlerine hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

13. LOT ¹ 283.
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi üçin ýumşak esbaplary hem-de egin-eşikleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

14. LOT ¹ 361.
Balkanabat şäheriniň Ýaşaýyş jaýlary ulanyş trestiniň hasabynda duran «Gurluşykçy» ýaşaýyş jaý toplumynyň 1, 1 «A», 2, 3 we 5-nji ýaşaýyş jaýlarynyň üçeklerini düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

15. LOT ¹ 371.
Ministrligiň degişli harby bölüminiň ýyladyşhanasynyň bug gazanynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

16. LOT ¹ 390.
Mary etrabynyň Jemgyýet geňeşliginiň çäginde gurulýan täze, döwrebap şäherçäniň arassa agyz suw ulgamynyň täze gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

17. LOT ¹ 392.
Mary etrabynyň Jemgyýet geňeşliginiň çäginde gurulýan täze, döwrebap şäherçäniň içki abadanlaşdyryş we gum-gazuw, tekizlemek işleri hem-de şäherçäniň ýaşaýjylarynyň mellek ýerlerini suwarmak mümkinçiligini döretmek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

18. LOT ¹ 393.
Ýolöten etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginiň suw geçiriji ulgamlaryny täzeden çekmek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

19. LOT ¹ 394.
Garagum etrabynyň «Tarp ýer» daýhan birleşigindäki obanyň eltiji we içki suw geçirijisini täzeden gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

20. LOT ¹ 400.
Gullugyň harby bölümleriniň sowadyjy enjamlarynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

21. LOT ¹ 413.
Hojambaz etrabynyň Gyzylgum geňeşliginiň ýagtylandyryş ulgamy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

22. LOT ¹ 414.
Çärjew etrabynyň Kiştiwan geňeşliginiň ýagtylandyryş ulgamy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

23. LOT ¹ 438.
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän emeli derýanyň boýundaky köprülerde boýag-abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

24. LOT ¹ 443.
Büzmeýin etrabynyň «Abadan» ýaşaýyş toplumynda 4 gatly, 32 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

25. LOT ¹ 444.
Büzmeýin etrabynyň Altyn asyr köçesiniň ugrunda 4 gatly, 32 öýli 1 sany we 4 gatly, 48 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýlaryny daşky we içki inžener ulgamlary bilen gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

26. LOT ¹ 445.
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň elektrik energiýasy bilen üznüksiz iymitlendiriş tok çeşmesi (UPS) enjamlaryna tehniki taýdan hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

27. LOT ¹ 447.
Daşoguz şäheriniň Aşgabat köçesiniň ugrundaky 3 girelgeli, 4 gatly, 24 öýli 2 sany we 2 girelgeli, 4 gatly, 16 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýlarynyň daşky inžener ulgamlarynyň we ýanaşyk ýerleriniň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

28. LOT ¹ 449.
Gullugyň degişli harby bölümleriniň hem-de serhet galalarynyň binalaryndaky gurluşyk işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

29. LOT ¹ 450.
Şikesleri bejeriş halkara merkeziniň binalaryndaky sowadyjy, howalandyryjy we ýyladyjy ulgamlara tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

30. LOT ¹ 452.
Daşoguz şäherinde gurulýan ýaşaýyş jaýlar toplumyna barýan hem-de onuň içerki agyz suw we lagym geçiriji ulgamlary (1-nji LSD-nyň howdanyň lagym geçirijileri we 2-nji howdanyň lagym geçirijileri), daşky agyz suw we lagym geçiriji ulgamlary (1-nji we 2-nji lagym sorujy desgalary we basyşly lagym geçiriji ulgamy bilen bilelikde) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

31. LOT ¹ 455.
Çärjew etrabynyň Bitik geňeşliginde ýerleşyän, kuwwatlylygy bir gije-gündizde 25 000 m3 bolan suw arassalaýjy desgadan etrabyň ilatly nokatlarynyň suw üpjünçiliginiň, Türkmenabat şäheriniň Azatlyk şäherçesinde täze gurulýan lagym sorujy bekediň gurluşygy, Türkmenabat şäheriniň Azatlyk şäherçesinde basyşly lagym ulgamynyň gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

32. LOT ¹ 457.
Türkmengala etrabynyň Täze dünýä geňeşliginiň Kyrkişik obasynyň gündogar tarapynda gurulýan täze, döwrebap şäherçäniň daşky lagym geçirijisini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

33. LOT ¹ 458.
Murgap etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň agyz suw geçiriji ulgamlaryny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

34. LOT ¹ 459.
Murgap etrabynyň «Ýalkym» daýhan birleşiginiň agyz suw geçiriji ulgamlaryny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

35. LOT ¹ 460.
Murgap etrabynyň Mollanepes adyndaky daýhan birleşiginiň agyz suw geçiriji ulgamlaryny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

36. LOT ¹ 461.
Wekilbazar etrabynyň «Gökje» daýhan birleşiginiň agyz suw geçiriji ulgamlaryny gurmak (Arzuw, Bagşy, Gara Gökje obalary) üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

37. LOT ¹ 462.
Türkmengala etrabynyň Täze dünýä geňeşliginiň Kyrkişik obasynyň gündogar tarapynda gurulýan täze, döwrebap şäherçäniň içki lagym geçirijisini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

38. LOT ¹ 463.
Türkmengala etrabynyň Täze dünýä geňeşliginiň Kyrkişik obasynyň gündogar tarapynda gurulýan täze, döwrebap şäherçäniň içki agyz suw geçirijisini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

39. LOT ¹ 464.
Türkmengala etrabynyň Täze dünýä geňeşliginiň Kyrkişik obasynyň gündogar tarapynda gurulýan täze, döwrebap şäherçäniň daşky agyz suw geçirijisini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

40. LOT ¹ 468.
Kosmos müdirliginiň Hemrany ýer üstünden dolandyryş merkeziniň we Hemrany ýer üstünden dolandyryş stansiýasynyň wajyp enjamlaryny üznüksiz elektrik togy bilen üpjün edýän UPS enjamlarynyň akkumulýator batareýalaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi.

41. LOT ¹ 477.
Tejen etrabynyň Garaşsyzlyk geňeşliginiň suw geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

42. LOT ¹ 478.
Ak bugdaý etrabynyň Bereket obasynyň suw geçiriji ulgamyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

43. LOT ¹ 479.
Ak bugdaý etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 000 m3 bolan suw arassalaýjy desgadan Bugdaýly geňeşligine çenli suw geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

44. LOT ¹ 480.
Sarahs etrabynyň Pagtaçylyk zolagynda ýerleşýän obalaryň suw geçiriji ulgamlarynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

45. LOT ¹ 481.
Kaka etrabynyň Duşak şäheriniň suw geçiriji ulgamlarynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

46. LOT ¹ 483.
Gullugyň zerurlyklary üçin kompýuter enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

Bäsleşik 2023-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan hem-de ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy — Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. 

Telefon belgileri: 39-46-32, 39-46-38, 39-46-39.

Maglumatlar e.fineconomic.gov.tm internet sahypasynda hem ýerleşdirildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler