Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşik yglan edýär

0
7287
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
44-46-64, 44-46-77.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň Mary welaýat gullugynyň Döwlet synag barlaghanasynyň täze, döwrebap binasyny gurmak hem-de ony zerur synag enjamlary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 18-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-64, 44-46-77.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler