Soňky habarlar

Arhiw

Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda "Saňa ýalan maňa çyn" atly sahna oýny ilkinji gezek tomaşaçylara görkeziler

0
13531
Soňky täzelenme:

Spektakl şu gün, 29-njy aprelde sagat 19:00-da ilkinji gezek görkeziler.

Spektakl komediýa žanrynda bolup, 70-nji ýyllaryň türkmen medeniýetini açyp görkezýär.

Spektaklda Türkmen döwlet medeniýet institutynyň "Teatr sungaty" fakultetiniň 4-nji ýyllyk "Aktýorçylyk sungaty" we "Drama režissurasy" hünärleriniň talyplary keşp janlandyrýarlar.

Režissýory: Professor Annamyrat Saparmuhammedow.

Kömekçi režissýor: Gurbandurdy Agalykow.

Biz siziň ähliňize garaşýarys!

Giriş peteklerini teatryň kassasyndan alyp bilersiňiz!

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler