Soňky habarlar

Arhiw

Saglygy goraýyş, bilim we sporta bagyşlanan sergi

0
25038
Salgysy:
ул. Чандыбиль 143
Telefon belgiňiz:
+99312398981
Soňky täzelenme:

2022-nji ýylyň 10-11-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda «Sag­ly­gy go­ra­ýyş, bi­lim we sport Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de» at­ly hal­ka­ra ser­gi­ ge­çir­iler.

Sergä halkara guramalaryň we 30-dan gowrak ýurtdan 150-den gowrak kompaniýanyň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.

 

Giňişleýin maglumatlar bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler