Arassa ganly ahalteke atlarynyň «Russiýanyň kubogy — 2022» atly bütinrussiýa şou sergisi

0
14932
Salgysy:
Россия, Москва, Выставка достижений народного хозяйства
Telefon belgiňiz:
+74955443400
Pocta:
info@vdnh.ru
Web adres:
https://vdnh.ru/events/
Soňky täzelenme:

17-nji sentýabrda Moskwadaky HHGSJ-nyň Milli atçylyk däpleri merkezinde «Bedewleriň bir aýlygy» festiwalynyň çäklerinde arassa ganly ahalteke atlarynyň «Russiýanyň kubogy — 2022» atly şou sergisi geçiriler. Sergi Moskwa wagty bilen sagat 14:00-da öz işine başlar. 

Ahalteke bedewleri dünýädäki iň gadymy we owadan tohumlaryň biridir. Alymlar ahalteke atlarynyň, takmynan, 5 müň ýyl ozal häzirki Türkmenistanyň çäginde ösdürilip ýetişdirilendigini we olaryň dünýäniň beýleki naýbaşy at tohumlarynyň ösüşine öz täsirlerini ýetirendiklerini belleýärler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler