Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen bäsleşikleriň möhletini uzaldýar

0
1070
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
40-04-79.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen bäsleşikleriň möhletini uzaldýar.

Lot ¹ 14 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot ¹ 15 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot ¹ 16 — Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot ¹ 17 — Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gowşut geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot ¹ 18 — Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot ¹ 20 — Lebap welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin anyklaýyş hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot ¹ 22 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigine maýyplar üçin arabalary satyn almak.

Lot ¹ 23 — Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şypahana üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot ¹ 24 — Mary welaýat çagalar hassahanasynyň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Lot ¹ 29 — Lebap welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi üçin barlaghana reaktiwlerini hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot ¹ 35 — Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Parahat geňeşliginiň çäginde gurulýan oba saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot ¹ 36 — Lebap welaýat deri-wenerologiýa hassahanasy üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot ¹ 37 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigine saglygy goraýyş edaralarynyň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler