Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Saragt Babaýewiň hem-de onuň şägirtleriniň sergisi geçiriler

0
32581
Salgysy:
Aşgabat şäheri, A.Nowaýy köçesi, jaý 88.
Telefon belgiňiz:
+99312 92-72-25, +99312 92-72-44.
Soňky täzelenme:

2022-nji ýylyň 15-nji iýunynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynda halypa-şägirtlik ýörelgesi» atly sergi geçirilýär.

Sergide Türkmenistanyň halk suratkeşi, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy Saragt Babaýewiň, şeýle-de onuň şägirtleriniň dürli ýyllarda döreden döredijilik işleri görkeziler.

Sergi 15:00-da başlanar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler