Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bag ekilen böleklere damjalaýyn usulda suwaryş ulgamyny gurnamak boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

0
2312
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 40-64-41, 40-62-58.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Aşgabat şäheriniň Gökdere — Arçabil şaýolunyň aralygynda ýerleşýän meýdanyň 50.07 gektar bag ekilen böleginde we şäheriň Ýalkym ýaşaýyş toplumynyň günorta tarapyndan banka bölünip berlen meýdanyň 44.28 gektar bag ekilen böleklerinde damjalaýyn usulda suwaryş ulgamyny gurnamak boýunça açyk görnüşli bäsleşigi yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumatlary bankyň merkezi edarasyndan sagat 9:00-dan 17:00-a çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy.

Telefon belgileri: (+993 12) 40-64-41, 40-62-58.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler