Soňky habarlar

Arhiw

2021-nji ýylyň iýun aýynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň sanawy

0
6431

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry

 •     4 iýun "Seniň wepaň üçini" sagat 19:00
 •     5 iýun "Perwana" sagat 19:00
 •     6 iýun "Hindi rowaýaty" sagat 19:00

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

 •     6 iýun ""Simfoniki orkestr" sagat 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

 •     5 iýun "Aşyk - peýker" sagat 19:00
 •     6 iýun “Gumly gelin” sagat 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

 •     4 iýun "Meniň dostlarym,nähili ajaýyp birleşik" sagat 19:00
 •     5 iýun "Ädikli pişik" sagat 12:00
 •     5 iýun "Ugurtapyjy magşuk" sagat 19:00
 •     6 iýun "Gyrmyzy papajyk" sagat 12:00
 •     6 iýun "Türkmeniň bagty"sagat 19:00

Türkmenistanyň Mollanepes  adyndaky talyplar teatry

 •     4 iýun "Gülki agşamy" sagat 19:00
 •     5 iýun “Çynymy aýtsam bar-a” sagat 19:00
 •     6 iýun "Soltan hakykaty hakda rowaýat" sagat 19:00

Türkmen döwlet gurjak teatry

 •     5 iýun “Maşa we aýy” sagat 12:00
 •     5 iýun “Iň hezil gün” sagat 19:00
 •     6 iýun “Maşa we aýy” sagat 12:00
 •     6 iýun “Söýgi bizi halas eder” sagat 19:00

Daşoguzyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

 •     4 iýun "Saňa ýalan, maňa çyn” sagat 19:00
 •     5 iýun “Çynymy aýtsam” sagat 19:00
 •     6 iýun “Gülki agşamy” sagat 19:00

Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

 •     5 iýun “Söz aýdyş” sagat 19:00
 •     6 iýun “Bir gyza dört aşyk” sagat 19:00

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry

 •     4 iýun “Halal-hazyna” sagat 19:00
 •     5 iýun “Halal-hazyna” sagat 19:00
 •     6 iýun "Taýharjyk" sagat 19:00

Türkmenistanyň döwlet sirki

 •     5 ýun “Sirk tomaşasy” sagat 19:00
 •     6 iýun “Sirk tomaşasy” sagat 19:00
   

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler