Soňky habarlar

Arhiw

2021-nji ýylyň maý aýynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň sanawy

0
6796

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry

 •     28 maý "Yşgyň gämisi" sagat 19:00
 •     29 maý "Saňa ýalan, maňa çyn" sagat 19:00
 •     30 maý "Hazyna" sagat 19:00

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

 •     26 maý ""Körpe gelin" sagat 19:00
 •     28 maý "Toýumyza gel, toýumyza" sagat 19:00
 •     29 maý "Talyp söýgüsi" sagat 19:00
 •     30 maý "Demir aýal" sagat 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

 •     28 maý "Gyzaryp ýaşan şapak" sagat 19:00
 •     29 maý “Hüwdi” sagat 19:00
 •     30 maý “Ependi, sen kim?” sagat 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

 •     28 maý  "Hanuma" sagat 19:00
 •     29 maý "Amanat giýew" sagat 19:00
 •     30 maý "Arşyn mal alam" sagat 19:00

Türkmenistanyň Mollanepes  adyndaky talyplar teatry

 •     28 maý "Gülki agşamy" sagat 19:00
 •     29 maý “Arşyn mal alan” sagat 19:00
 •     30 maý “Çynymy aýtsam bar-a” sagat 19:00

Türkmen döwlet gurjak teatry

 •     28 maý “Iň hezil gün” sagat 19:00
 •     29 maý “Şadyýan  sazandalar” sagat 12:00
 •     29 maý “Japbaklar” sagat 19:00
 •     30 maý “Şadyýan  sazandalar” sagat 12:00
 •     30 maý “Jüýteniň toýy” sagat 16:00, 19:00

Daşoguzyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

 •     28 maý "Synag” sagat 19:00
 •     29 maý “Toý” sagat 19:00
 •     30 maý “Gülki agşamy” sagat 19:00

Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

 •     29 maý “Ilkinji söýgim” sagat 19:00
 •     30 maý “Gel kenara söwer ýar” sagat 19:00

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry

 •     29 maý “Hak aşyklar” sagat 19:00
 •     30 maý “Geliň gülşeliň” sagat 19:00

Türkmenistanyň döwlet sirki

 •     28 maý “Sirk tomaşasy” sagat 19:00
 •     29 maý “Sirk tomaşasy” sagat 15:00; 19:00
 •     30 maý “Sirk tomaşasy” sagat 15:00; 19:00

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler