Soňky habarlar

Arhiw

2021-nji ýylyň aprel aýynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň sanawy

0
6485

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry

 • 23 nj aprel   “Çoça”(Aýy)  sagat 19.00;
 • 24 nji aprel  “Syrly sandyk” sagat 19:00;
 • 25 nji aprel   “Şadyýan wäşiler”  sagat 19.00. 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

 • 25 nji aprel “Körpe gelin”  sagat 19.00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

 • 23 nji aprel “Galkynan göwünler”   sagat 19.00;
 • 24 nji aprel “Elwan ýaglykly serwim”sagat 19.00;
 • 25 nji aprel “Ak gämi” sagat 19.00.
 • 30 njy aprel “Ýagtylan köňüller” sagat 19.00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

 • 23 nji aprel “Ugurtapyjy magşuklar” sagat 19.00;
 • 24 nji aprel  “Betpällik we söýgi”  sagat 19.00;
 • 25 nji aprel  “Meniň dostlarym,nähili ajaýyp birleşik” sagat 19.00.
 • 30 njy aprel  “Arşyn mal alan”  sagat 19.00.

Türkmenistanyň Mollanepes  adyndaky talyplar teatry

 • 23 nji aprel  “Gülki agşamy”  sagat 19.00;
 • 24 nji aprel  “Öýlenmek”  sagat 19.00;
 • 25 nji aprel “Arşyn mal alan”  sagat 19.00

Türkmen döwlet gurjak teatry 

 • 23  nji aprel “Gülki sowgady” sagat 19.00;
 • 24 nji aprel “Arşyn mal alan” sagat 16.00; 19.00;
 • 25 nji aprel “Maşa we aýy” sagat 12.00; 
 • 25 nji aprel   “Iň hezil gün”    sagat 16.00, 19.00

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat  Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry

 • 23  nji aprel “Aldarköse” sagat 19.00;
 • 24  nji aprel   “Gülki agşamy” sagat 19:00;
 • 25 nji aprel    “Sag bol durmuş”  sagat 19.00.
 • 30 njy aprel  “Kejir kürre” sagat 17.00

Daşoguzyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

 • 23  nji aprel   “Synag” sagat 19.00;
 • 24 nji aprel  “Gülki agşamy”   sagat 19:00;
 • 25 nji aprel  “Toý”   sagat 19.00.

Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

 • 24 nji aprel   “Bir gyza dört aşyk”sagat 19:00:
 • 25 nji aprel      “Bedew atym ganatym” atly baýramçylyk konserti.  sagat 19.00.

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry

 • 24 nji aprel     “Janserek” sagat 17.00;19:00;
 • 25 nji aprel    “Geliň gülüşeliň”  sagat 17:00; 19.00.

Türkmenistanyň döwlet sirki

 • 23 nji aprel    “Sirk tomaşasy” sagat 19.00;
 • 24 nji aprel  “Sirk tomaşasy”   sagat 15.00; 19.00.
 • 25 nji aprel  “Sirk tomaşasy”  sagat 15.00; 19:00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler