Soňky habarlar

Arhiw

2021-nji ýylyň aprel aýynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň sanawy

0
2673

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry

 • 9-njy aprel   “Seniň wepaň üçin”    sagat 19.00;
 • 10-njy aprel  “Gelinler”    sagat 16.00; 19:00;
 • 11-nji aprel   “Şadyýan wäşiler”    sagat 16.00. 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

 • 9-njy aprel  “Durmuş diňe düýş däl”     sagat 19.00;
 • 10-njy aprel  “Toýmuza gel,toýmuza”     sagat 16.00; 19.00;
 • 11-nji aprel   “Demir aýal”   sagat 16.00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

 • 9-njy aprel  “Ependi, sen kim?”    sagat 19.00;
 • 10-njy aprel   “Näzli dildarym”    sagat 16.00; 19.00;
 • 11-nji aprel  “Oýun bir, maza iki”    sagat 16.00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry 

 • 10-njy aprel   “Atsyz ýyldyz”   sagat 16.00;
 • 11-nji aprel   “Iki aganyň hyzmatkäri”    sagat 16.00.

Türkmenistanyň Mollanepes  adyndaky talyplar teatry

 • 9-njy aprel  “Gülki agşamy”  sagat 19.00;
 • 10-njy aprel  “Söýgi bar ýerinde”  sagat 16.00; 19.00;
 • 11-nji aprel   “Gülki agşamy”. sagat 16.00 19.00;
                     “Oýun bir, maza iki” sagat 16.00 19.00.

Türkmen döwlet gurjak teatry 

 • 9-njy aprel “Gurjakgyz” sagat 19.00;
 • 10-njy aprel “Çagaly öý bazar”  sagat 16.00;  sagat 19.00;
 • 11-nji aprel  “Basgançagyň astynda kim ýaşaýar?”.sagat 12.00; 16.00;
                      “Geliň gülüşeliň” sagat 12.00; 16.00.

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat  Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry

 • 9-njy aprel    “Aldarköse”   sagat 19.00;
 • 10-njy aprel    “Gülki agşamy” sagat 16.00; 19:00;
 • 11-nji aprel    “Yşkymyň ykrary sen”  sagat 19.00.

Daşoguzyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

 • 9-njy aprel    "Çynymy aýtsam“  sagat 19.00;
 • 10-njy aprel   “Saňa ýalan, maňa çyn”     sagat 16.00; 19:00;
 • 11-nji aprel   “Umytly söýgi”   sagat 19.00.

Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

 • 9-njy aprel     “Gülki sowgady”  sagat 19.00
 • 10-njy aprel    “Söýgi oýun däl" sagat 16.00; 19:00:
 • 11-nji aprel       “Kabyl bilen Habyl”  sagat 19.00.

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry

 • 9-njy aprel     “Myhmanhanada”   sagat 19.00;
 • 10-njy aprel    “Myhmanhanada” sagat 16.00;19:00;
 • 11-nji aprel   “Talyp söýgüsi”  sagat 19.00.

Türkmenistanyň döwlet sirki

 • 9-njy aprel  “Sirk tomaşasy” sagat 19.00;
 • 10-njy aprel “Sirk tomaşasy” sagat 15.00; 19.00;
 • 11-nji aprel “Sirk tomaşasy” sagat 15.00; 19:00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler