Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

0
1217
Salgysy:
744000, Aşgabat şäheri, A.Nyýazow şaýoly, 143-nji jaý. Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň edara binasy.
Telefon belgiňiz:
(+99312) 21-04-52, 21-04-63, (faks) 21-04-43.

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky 2020-nji ýyl boýunça halkara standartlaryna laýyklykda düzülen maliýe hasabatlarynyň halkara auditini geçirmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan dünýäniň ösen ýurtlarynda hasaba alnan öňdebaryjy we tejribeli kompaniýalary çagyrylýar.

Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz: 744000, Aşgabat şäheri, A.Nyýazow şaýoly, 143-nji jaý. Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň edara binasy.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler öz bäsleşik tekliplerini ýapyk bukjada, şu bildirişiň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda tabşyrmaly.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 21-04-52, 21-04-63, (faks) 21-04-43.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler