News Archive

The State Development Bank of Turkmenistan announces an open tender

0
1036
Address:
744000, Aşgabat şäheri, A.Nyýazow şaýoly, 143-nji jaý. Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň edara binasy.
Phone:
(+99312) 21-04-52, 21-04-63, (faks) 21-04-43.

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky 2020-nji ýyl boýunça halkara standartlaryna laýyklykda düzülen maliýe hasabatlarynyň halkara auditini geçirmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan dünýäniň ösen ýurtlarynda hasaba alnan öňdebaryjy we tejribeli kompaniýalary çagyrylýar.

Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz: 744000, Aşgabat şäheri, A.Nyýazow şaýoly, 143-nji jaý. Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň edara binasy.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler öz bäsleşik tekliplerini ýapyk bukjada, şu bildirişiň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda tabşyrmaly.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 21-04-52, 21-04-63, (faks) 21-04-43.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic