Quoss bidet

0
6250
Soňky täzelenme:

“Quoss bidet” örtükleri has gymmat elektron sanitar-tehniki enjamlarda-da tapyp bolmaýan birnäçe özboluşly aýratynlyga eýedir. Günorta Koreýadaky zawodda bidet gapaklary köp basgançakly hil gözegçiliginden geçýär, önümler köp derejeli howpsuzlyk we öz-özüni anyklamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr. Bidet örtükleri, ýönekeý tekliplerden tapawutlylykda, hammamda goşmaça ýer tutmaýar - oturgyjyň ýerine göni hajathana oturdylýar we deňeşdirip bolmajak ýokary rahatlyga eýe.Bidet gapagyny gurmak gaty aňsat - birnäçe minut gerek. Gurmak we birikdirmek üçin zerur zatlaryň hemmesi gowşuryş toplumyna girýär. “Quoss Bidet Lids” 1 ýyl kepillik bilen gelýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler