Soňky habarlar

Arhiw

2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçiriler

0
82361
Salgysy:
г. Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde 2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurt Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergini we «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahaty geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem
daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

19-njy sentýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

20-nji sentýabrda sagat 10:00-dan 17:00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda — Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler