Arhiw

Ýaş futbolçylar kabul edişlige çagyrylýar!

0
135427
Salgysy:
«Копетдаг» (Дагдан) им.Великого Сапармурада Туркменбаши (ул.Кемине 64).
Telefon belgiňiz:
+99362 46-69-53.
Soňky täzelenme:

Diňe Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary üçin Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Geljekki olimpiýaçylaryň futbol boýunça ýöriteleşdirilen çagalar-ýetginjekler sport mekdebi 2013-nji ýylda doglan ýaş futbolçylary kabul edişlige çagyrýar! 

Salgysy: Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Köpetdag sport toplumy (Kemine köçesi 64 Dagdan).

Wagty we sagady: 2020-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda sagat 08.00-10.00-da.

Ýany bilen: Sport eşigi, dogluş hakyndaky şahadatnamasy we 3х4 ölçegdäki fotosurat.

Telefon: +99362 46-69-53.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler