Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy 2020/2021-nji okuw ýyly üçin tölegli esasda okuwa kabul edýändigini yglan edýär

0
46457
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň (1987) Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 112.
Telefon belgiňiz:
49-84-72, 49-88-46.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy 2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň aşakdaky ugurlary boýunça tölegli esasda okuwa kabul edýändigini yglan edýär:

 

1. Döwlete degişli bolmadyk edaralaryň hünärmenlerini gaýtadan taýýarlamak aşakdaky hünär boýunça:

 • ykdysadyýet we hojalyk hukugy, okuwyň möhleti — 2 ýyl.

2. Magistrleri taýýarlamak aşakdaky ugurlar boýunça:

 • sanly dolandyryş, okuwyň möhleti — 1 ýyl;
 • işgärleri dolandyryş, okuwyň möhleti — 1 ýyl;
 • ýerli öz-özüni dolandyryş hukugy, okuwyň möhleti — 1,5 ýyl;
 • ylym we bilim işlerini dolandyryş, okuwyň möhleti — 1,5 ýyl.

Okuwa ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolanlar giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6 — 19-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

 

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
 • 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
 • işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.

Bulardan başga-da, dalaşgärler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

 • şahsy pasportyny;
 • ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);
 • harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Akademiýanyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 24 — 29-njy iýuly aralygynda geçirilýär.

Gaýtadan taýýarlamak ugry boýunça giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

 • ykdysady nazaryýet, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary.

 

Magistrleri taýýarlamak ugry boýunça giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

 • sanly dolandyryş taýýarlygy boýunça – kompýuter sowatlylygy, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary;
 • işgärleri dolandyryş taýýarlygy boýunça — jemgyýeti öwreniş, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary;
 • ýerli öz-özüni dolandyryş hukugy taýýarlygy boýunça — jemgyýeti öwreniş, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary;
 • ylym we bilim işlerini dolandyrmak taýýarlygy boýunça — jemgyýeti öwreniş, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda döwlet dilinde geçirilýär.

Bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaga goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

 • saýlan ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;
 • çagyryş boýunça harby gullugy geçenler;
 • daşary ýurt dillerini bilýänler.

 

Salgysy: Aşgabat şäheriniň (1987) Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 112. 

Telefon belgileri: 49-84-72, 49-88-46.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler