Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergi geçiriler

0
78598
Salgysy:
г. Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
92-35-10, 92-23-59, 92-04-24
Soňky täzelenme:

Aşgabat şäher häkimligi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde 2020-nji ýylyň 25-nji maýynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergini geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

25-nji maýda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli.

Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 92-35-10, 92-23-59, 92-04-24.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler