Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

0
6099

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
20-nji martda «Saňa ýalan, maňa çyn», 19:00-da.
21-nji martda «Şadyýan wäşiler», 19:00-da.
22-nji martda «Sen söýseň meni», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
20-nji martda «Tulpar gyz», 19:00-da.
21-nji martda «Aýdym-sazly gülki sowgady», 19:00-da.
22-nji martda «Körpe gelin», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
20-nji martda «Amanat giýew», 19:00-da.
21-nji martda «Geliň, gülşeliň!», 19:00-da.
22-nji martda «Geliň, gülşeliň!», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
20-nji martda «Bäş agşam», 19:00-da.
21-nji martda «Gyzyl şyrdajyk», 12:00-da, «Ene ýüregi», 19:00-da.
22-nji martda «Kör garga», 12:00-da, «Biz hökman duşuşarys», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
21-nji martda «Çynymy aýtsam», 19:00-da.
22-nji martda «Arşyn mal alan», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
21-nji martda «Aldar köse», 12:00-da, «Arşyn mal alan», 19:00-da.
22-nji martda «Baky rowaýatlar», 12:00-da, «Jüýteniň toýy», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler