Soňky habarlar

Arhiw

Mary welaýatynyň teatr söýüjileriniň dykgatyna

0
6806
Soňky täzelenme:

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry 2020-nji ýylyň 16-19-njy marty aralygynda Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda sagat 12:00, 14:00-da  S.Astrahansewiň Şarl Perronyň ady bir ertekisi esasynda ýazan “Gyrmyzy şyrdajyk”, sagat 19:00-da bolsa Georgiý Hugaýewiň “Andro we Sandro”  atly  sahna oýunlaryny siziň dykgatyňyza hödürleýär.   

Hormatly Mary welaýatynyň teatr söýüjileri we onuň myhmanlary!

Sizi teatrymyzyň görkezjek sahna oýunlaryna tomaşa etmäge çagyrýarys.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler