Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi (14-16.02.2020)

0
7927
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
14-nji fewralda «Saňa ýalan maňa çyn», 19:00-da.
15-nji fewralda «Ependi ýa-da gülkünç goňşy», 19:00-da.
16-njy fewralda «Döwlet guşy», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
14-nji fewralda «Päk söýginiň güýji», 19:00-da.
15-nji fewralda «Tulpar gyz», 19:00-da.
16-njy fewralda «Bir Selbiniň yşkynda», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
14-nji fewralda «Oýun bir, maza iki», 19:00-da.
15-nji fewralda «Gyzaryp ýaşan şapak», 19:00-da.
16-njy fewralda «Müneçjim», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
14-nji fewralda «Arşyn mal alan», 19:00-da.
15-nji fewralda «Altyn jüýje», 12:00-da, «Päk we günäli», 19:00-da.
16-njy fewralda «Prostokwaşinaly üçler», 12:00-da, «Biz hökman duşuşarys», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
15-nji fewralda «Janly heýkeller», 19:00-da.
16-njy fewralda «Çynymy aýtsam», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
15-nji fewralda «Şadyýan sazandalar», 12:00-da, «Gurjakgyz», 19:00-da.
16-njy fewralda «Bir we iki», 12:00-da, «Söýgi köprüsi», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler