Arhiw

Türkmenistanyň teatrlarynda 2020-nji ýylyň 17-19-njy ýanwarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

0
7345
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry (Aşgabat ş)
17.01.2020 ý. «Söýgi hem mekirlik» 19:00 
18.01.2020 ý. «Dessembil» 19:00
19.01.2020 ý. «Deň etmän – duş etmez» 19:00

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry (Aşgabat ş)
17.01.2020 ý. «Päk söýgüniň güýji» 19:00
18.01.2020 ý. «Bir Selbiniň yşgynda» 19:00
19.01.2020 ý. «Bir ojakda iki dünýä» 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry (Aşgabat ş)
17.01.2020 ý. «Galkynan göwünler» 19:00
18.01.2020 ý. «Alty gelin» 19:00
19.01.2020 ý. «Syrly synag» 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry (Aşgabat ş)
17.01.2020 ý. «Arşyn mal alan» 19:00
18.01.2020 ý. «Bremen sazandalary» 12:00, «Çarlak» 19:00
19.01.2020 ý. «Dýuýmjagaz» 12:00, «Biz hökman duşuşarys» 19:00

Türkmen döwlet gurjak teatry (Aşgabat ş)
18.01.2020 ý. «Ýartygulak» 12:00, «Çagaly öý bazar» 19:00
19.01.2020 ý. «Sakarja geçi» 12:00, «Arşyn mal alan» 19:00

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry (Aşgabat ş)
18.01.2020 ý. «Göroglynyň döreýşi» 19:00
19.01.2020 ý. «Söýgi bizi halas eder» 19:00

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry
18.01.2020 ý. «Bagtyýarlyk döwrüniň goşa toýy» 19:00
19.01.2020 ý. «Söýgi sarpasy» 19:00

Daşoguzyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry
18.01.2020 ý. «Gülki agşamy» 19:00
19.01.2020 ý. «Sahawat derýasy» 19:00

Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry
18.01.2020 ý. «Ene toprak» 19:00
19.01.2020 ý. «Döwletli döwran» 19:00

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry
18.01.2020 ý. «Talyp söýgisi» 18:00
19.01.2020 ý. «Ir gelen bahar» 18:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler