Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar boýunça seminar-maslahat geçiriler

0
21412
Soňky täzelenme:

Aşgabat şäher salgyt bölümi Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar boýunça geçiriljek seminar-maslahatlaryň wagtyny we ýerini salgyt töleýjileriň dykgatyna ýetirýär.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap salgyt bölümi 08.01.2020 ý. 10:00-da Büzmeýin etrap häkimliginiň mejlisler jaýy.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap salgyt bölümi 09.01.2020 ý. 10:00-da Aşgabat şäher salgyt bölüminiň mejlisler zaly.

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap salgyt bölümi 10.01.2020 ý. 10:00-da Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň zaly.

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap salgyt bölümi 10.01.2020 ý. 10:00-da Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň zaly.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler