Soňky habarlar

Arhiw

Mary welaýatynda Täze ýyl mynasybetli konsert geçiriler

0
14996
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 17-ne Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Marynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky medeniýet köşgünde ýaş estrada aýdymçylarynyň şowhunly konserti geçiriler. Konsertde Annaguly Myratdurdyýew, Durdy Durdyýew, Annanyýaz Jepbarow, Hemra Nuryýew ýaly bagşylar çykyş eder.

Konsert sagat 15:00 - 18:00-da başlanar.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler