Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly sergi-ýarmarka we halkara maslahat geçiriler

0
78276
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
39-88-85/84/83/82/81/38/
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 14-15-nji noýabrynda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly sergi-ýarmarkany we halkara maslahaty geçirýär.
Guraýjy topar ýurdumyzyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar. 
Serginiň iş wagty:
14-nji noýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
15-nji noýabrda sagat 10:00-dan 17:00-a çenli.
Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-71, 39-88-86, 85/83/84/82/70.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler