Soňky habarlar

Arhiw

5-6-njy noýabrda Aşgabatda «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly XII halkara sergi we ylmy maslahat geçiriler

0
79067
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
39-88-81, 39-88-82, 39-88-83, 39-88-84, 38-60-20, 21-17-53
Soňky täzelenme:

Türkmen döwlet neşirýat gullugy Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 5-6-njy noýabry aralygynda «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XII halkara kitap sergi-ýarmarkasyny we ylmy maslahaty geçirýär.
Guraýjy topar ýurdumyzyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar. 
Serginiň iş wagty:
5-nji noýabrda sagat 10.00-dan 18:00-a çenli;
6-njy noýabrda sagat 10.00-dan 18:00-a çenli.
Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-81, 39-88-82, 39-88-83, 39-88-84, 38-60-20, 21-17-53.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler