Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2019-njy ýylyň 18-20-nji oktýabrynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

0
7577
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry
18.10.2019 ý. «Ýüsüp-Züleýha» 19:00 
19.10.2019 ý. «Sen söýseň meni» 19:00 
20.10.2019 ý. «Gelinler» 19:00

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry
18.10.2019 ý. «Nurana şekiller» 19:00 
20.10.2019 ý. «Sawçy hem sallahlar» 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry
18.10.2019 ý. «Gyzaryp ýaşan şapak» 19:00
19.10.2019 ý. «Toý» 19:00
20.10.2019 ý. «Müneçjim» 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry
18.10.2019 ý. «Zoraýakdan lukman bolan» 19:00
19.10.2019 ý. «Külbikejik» 12:00, «Dogruçyl bolmaly» 19:00
20.10.2019 ý. «Maşa we aýy» 12:00, «Ah, gara gözler» 19:00

Türkmen döwlet gurjak teatry
19.10.2019 ý. «Sakarja geçi» 12:00, «Aşyklar» 19:00
20.10.2019 ý. «Ýeserje güjük» 12:00, «Gurjakgyz» 19:00

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry
19.10.2019 ý. «Janly heýkeller» 19:00
20.10.2019 ý. «Köňlümiň aramy» 19:00

Türkmenistanyň döwlet sirki
19.10.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 18:00
20.10.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 12:00; 16:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler