Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlaryna bagyşlanan sergi geçiriler

1
79031
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 15–16-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, «Türkmenhimiýa» döwlet konserni, şeýle-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy gurnamagynda «Türkmenistanyň Senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty geçirilýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler