Soňky habarlar

Arhiw

22-24-nji oktýabrda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2019» atly XXIV halkara maslahat we sergi geçiriler

0
84871
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Soňky täzelenme:

22 ― 24-nji oktýabr aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy ― 2019» atly XXIV halkara maslahaty we sergisi geçiriler. Garaşsyzlyk ýyllarynda asylly däbe öwrülen bu sergä pudagyň ýerli kärhanalary bilen bilelikde dünýä belli daşary ýurt kompaniýalary gatnaşar.

Doly maglumat okamak üçin şu ýere basyň!

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler