Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2019-njy ýylyň 04-05-nji oktýabrynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

0
5863
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry
04.10.2019 ý. — «Söýgi hem mekirlik» 19:00 
05.10.2019 ý. — «Hindi rowaýaty» 19:00

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry
04.10.2019 ý. — «Ykbal öwrümleri» 19:00 
05.10.2019 ý. — «Bir Selbiniň yşkynda» 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry
04.10.2019 ý. — «Söýgi duralgasy» 19:00
05.10.2019 ý. — «Hak aşyklar» 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry
04.10.2019 ý. — «Arşyn mal alan» 19:00
05.10.2019 ý. — «Bremenli sazandalar» 12:00, «Çarlak» 19:00

Türkmen döwlet gurjak teatry
05.10.2019 ý. — «Şadyýan sazandalar» 12:00, «Söýgi köprüsi» 19:00

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry
05.10.2019 ý. — «Gülki agşamy» 19:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler