Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2019-njy ýylyň 20-22-nji sentýabrynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

0
5636
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry
21.09.2019 ý — «Hindi rowaýaty» 19:00 
22.09.2019 ý — «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» 19:00

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry
20.09.2019 ý — «Ykbal öwrümleri» 19:00 
21.09.2019 ý — «Söýgi bizi halas eder» 19:00 
22.09.2019 ý — «Aşyk Çaňly» atly opera 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry
21.09.2019 ý — «Hak aşyklar» 19:00
22.09.2019 ý — «Magtymguly Pyragy» 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry
20.09.2019 ý — «Arşyn mal alan» 19:00
21.09.2019 ý — «Üç jojujyk we çal möjek» 12:00, «Iki hojaýynyň hyzmatkäri» 19:00
22.09.2019 ý — «Bir we Iki» 12:00, «Ene ýüregi» 19:00

Türkmen döwlet gurjak teatry
21.09.2019 ý — «Towşanjygyň öýi» 12:00, «Gülki sowgady» 19:00
22.09.2019 ý — «Altyn jüýje» 12:00, «Arşyn mal alan» 19:00

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry
21.09.2019 ý — «Köňlümiň aramy» 19:00
22.09.2019 ý — «Janly heýkeller» 19:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler