Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslahat geçiriler

0
57822
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
39-88-85/84/83/82/81/38, а также 37-94-49/09
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Energetika ministrligi hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2019-njy ýylyň 12 — 14-nji sentýabry aralygynda «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergini we ylmy maslahaty geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty: 
12-nji sentýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
13-nji sentýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
14-nji sentýabrda sagat 10:00-dan 15:00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär. 
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-85/84/83/82/81/38, şeýle hem 37-94-49/09.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler