Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda «Saglyk —2019» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty geçiriler

0
41030
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
39-88-81(82)(83)(84)(85)(86). Факс: 39-89-49
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 20 — 21 — 22-nji iýuly aralygynda «Saglyk — 2019» atly halkara sergini we ylmy maslahaty geçirýär.
Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar. 
Serginiň iş wagtlary:
20-nji iýulda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
21-nji iýulda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
22-nji iýulda sagat 10:00-dan 15:00-a çenli. 
Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän binasynda geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-81(82)(83)(84)(85). Faks: 39-89-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler