Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda çagalar-ýetginjekler sport mekdeplerine okuwa kabul edişlik yglan edildi

0
15203
Soňky täzelenme:

* Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebine 2019 — 2020-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän, 2006-njy ýylda doglan, 6-njy synpy tamamlaýan (2013-nji ýylda 7 ýaşdan 1-nji synpa okuwa kabul edilen) okuwçylaryň dykgatyna.
* «Olimp» orta sport mekdebine 2019 — 2020-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän, 7-nji synpy tamamlaýan okuwçylaryň dykgatyna «Olimp» orta sport mekdebine sportuň basketbol, futbol, grek-rim göreşi, erkin göreş, dzýudo, agyr atletika, boks we ýeňil atletika görnüşleri boýunça ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden okuwçylar kabul edilýär.
* Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatyna 2019 — 2020-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän, 2006-njy ýylda doglan, 6-njy synpy tamamlaýan (2013-nji ýylda 7 ýaşdan 1-nji synpa okuwa kabul edilen) okuwçylaryň dykgatyna.
Sport mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi bilen giňişleýin tanyşmak üçin şu ýere basyň. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler