Soňky habarlar

Arhiw

2019-njy ýylyň 25-26-njy maýynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergi geçiriler

0
26872
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
92-28-15, 92-05-64, 92-56-15
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Aşgabat şäher häkimligi 2019-njy ýylyň 25 — 26-njy maýda «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergisini geçirýär
Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar. 
Serginiň iş wagty:
25-nji maýda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
26-njy maýda sagat 9:00-dan 15:00-a çenli. 
Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän binasynda geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 92-28-15, 92-05-64, 92-56-15.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler